TET Projekt

TET Projekt

 

Nenávratné prostriedky, ktoré Združenie obcí Tét získalo v rámci spoločného projektu implementovaného zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 s názvom: „ZRIADENIE MULTIFUNKČNÝCH VEREJNÝCH CENTIER V MR KLÁTOVSKÉ RAMENO A TÉT PREZENTUJÚCICH VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA TÝCHTO ÚZEMIACH“  boli taktiež využité v prvom rade na realizáciu aktivít zameraných na inovácie v energetike. Na území 8 obcí mikroregiónu: Felpéc, Gyarmat, Győrszemere, Kajárpéc, Sobor, Sokorópátka, Tényő, Tét boli na 11 objektoch namontované solárne kolektory. Vďaka nim sa v riešených budovách – školy, šatne v športových objektoch, kuchyne, obecné úrady zabezpečí dodávka teplej úžitkovej vody a výrazne sa zefektívni fungovanie vykurovacieho systému.

Na objektoch ZŠ v obciach Tényő a Kajárpéc, na objektoch MŠ vo Felpéc a Győrszemere, ako aj na objektoch ZŠ, MŠ a športového štadiónu v meste Tét boli namontované solárne systémy vhodné na výrobu teplej úžitkovej vody.

Pri výrobe teplej vody dochádza k nasledovnému procesu: teplo sa prostredníctvom teplonosnej kvapaliny (nemrznúca zmes) odvádza cez spájacie potrubia do zásobníka teplej vody (bojlera), v ktorom výmenník ohreje vodu. Teplo vytvorené v slnečných kolektoroch odchádza pomocou solárneho čerpadla. Odolnosť zásobníka teplej vody proti korózii zabezpečuje smaltovaná vrstva vypálená pri teplote 850 °C. Zníženie strát tepla na minimum je zabezpečované prostredníctvom izolácie ohrievača vody polyuretánovou penou, ktorá je šetrná voči životnému prostrediu.

V materskej škole obce Sokorópátka, základnej škole v obci Gyarmat, v sociálnej kuchyni v obci Sobor ako aj v sídle mikroregiónu dochádza vďaka investíciám do solárneho systému nielen k ohrevu vody, ale aj k podpore vykurovania. Podporu vykurovania vykonáva nepriamo tzv. vykurovací zásobník, ktorý je pripojený k existujúcemu vykurovaciemu systému.

Účinnosť využitia solárnych kolektorov, ich šetrnosť k životnému prostrediu a všetky ich ďalšie prednosti prezentuje mikroregión Tét taktiež prostredníctvom novovybudovaného multifunkčného verejného centra. Jeho úlohou je prezentácia výsledkov využívania obnoviteľných zdrojov energie, pravidelný monitoring výsledkov fungovania slnečných kolektorov a v neposlednom rade realizácia vzdelávacích a výchovných aktivít v oblasti životného prostredia a prírody. V mikroregióne Tét bolo toto centrum vytvorené v sídle združenia obcí Tét.

Projekt okrem hľadiska energetickej efektívnosti a šetrnosti k životnému prostrediu účinne prispieva aj k upevňovaniu už existujúceho cezhraničného partnerstva medzi Mikroregiónom Klátovské rameno a Mikroregiónom Tét. Vďaka multifunkčným centrám vytvára vhodné podmienky a priestor pre nové partnerstvá, upevňuje vzťahy nielen medzi tu žijúcim obyvateľstvom, ale aj na úrovni vzdelávacích inštitúcií (materské a základné školy, environmentálne organizácie, civilné združenia, podnikateľský sektor...).