Monitoring

Monitoring

MOŽNOSTI VYUŽITIA SOLÁRNEJ ENERGIE

Aby sme šetrili zásoby palív, ktoré príroda vybudovala za celé milióny rokov, podujalo sa odvetvie vykurovacej techniky na dôsledné kroky, ktoré umožňujú zodpovedný prístup a zaobchádzanie s týmito zdrojmi. Jednou z inovácií je priame využívanie slnečnej energie prostredníctvom kolektorov.

Ovzduším prejde len časť žiarenia, takže v lete je za jasného, pekného slnečného dňa k dispozícii 800 W/m² až 1 000 W/m² (globálne žiarenie) k ďalšiemu využitiu, čo predstavuje energetický obsah približne 100 litrov vykurovacieho oleja alebo 100 m3 zemného plynu.

Solárne zariadenia sú systémy, ktoré prostredníctvom technických zariadení (kolektorov) využívajú teplo prinášané slnečným žiarením k ohrevu teplonosného média, ktorú potom privádzajú k spotrebiču (zásobník teplej vody, vykurovanie budov, plavecký bazén). Hlavným stavebným dielcom solárneho zariadenia je kolektor, čiže zberač. Využiteľná energia, ktorú dosiahneme v prípade kolektorov závisí od viacerých faktorov. Podstatný vplyv tu má správny odhad spotreby, ktorú chceme slnečnou energiou pokryť a na to patrične dimenzovaná veľkosť zariadenia.

Okrem toho zohrávajú svoju úlohu aj typ kolektoru, jeho sklon či smerovanie. Správne vybrané kolektorové zariadenia so vzájomne zladenými systémovými komponentmi dokážu pokryť až 80 % celoročnej energetickej potreby pre ohrev úžitkovej vody a 20 až 40 % energetickej potreby pre ohrev vody a vykurovanie.

1 Slnečné kolektory
2 Expanzná nádoba
3 Zásobník vody
4 Prívod studenej vody
5 Kotol na vykurovanie
6 Radiátor
7 Podlahové vykurovanie
8 Teplovodné spotrebiče
  Rozvody
  Trojcestný ventil
  Obehové čerpadlo

EMISIA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV PALÍV A ICH ÚSPORA PRI POUŽÍVANÍ SOLÁRNEHO SYSTÉMU

- na príklade využitia 7 kolektorov

Počet solárnych kolektorov
EKS 3000
7 ks Účinnosť celkovej premeny
slnečného žiarenia
50 %
Plocha solárnych kolektorov 16,8 m² Predpokladaný zisk solárneho
systému v kWh ročne:
11 390,4 kWh
Energia, ktorá dopadá na
plochu 1 m² za rok
1 356 kWh Predpokladaný zisk solárneho
systému v MWh ročne:
11,3904 MWh

Tabuľka vyjadruje kilogramy merných emisií, ktoré sú vypočítané podľa vyhlášky č. 270/93 Sb., vydané MŽP, prepočítané na 1 MWh tepla obsahovaného v palive (údaje v kg/MWh).

palivo SO2 [kg] NOX [kg] CO [kg] CXHY [kg] tvrdé častice [kg] CO2 [kg] emisia celkom [kg]
hnedé uhlie netriedené energetické 3,245 4,120 0,075 0,023 4,975 325 337
elektrina - 30% účinnosť elektráreň 10,817 13,733 0,250 0,075 16,583   41
hnedé uhlie triedené 4,880 0,770 11,500 2,570 2,130 338 360
čierne uhlie 1,850 0,225 6,750 1,500 1,244 352 364
vykurovací koks 1,470 0,208 6,230 1,385 1,420 420 431
ĽVO 3,420 0,875 0,050 0,035 0,182 238 243
veľmi ĽVO 0,875 0,428 0,061 0,035 0,122 225 227
drevo 0,257 0,770 0,257 0,257 3,210 302 307
zemný plyn 0,086 3,500 1,200 0,014 0,002 202 207

Tabuľka vyjadruje objem emisií (v kg/ročne), ktoré nevzniknú vďaka využitiu daného počtu solárnych kolektorov EKS. Mierne emisie sú vypočítané dľa tabuľky č. 1 (v súlade s vyhláškou č. 270/93 Sb., vydané MŽP).

palivo SO2 [kg] NOX [kg] CO [kg] CXHY [kg] tvrdé častice [kg] CO2 [kg] emisia celkom [kg]
hnedé uhlie netriedené energetické 36,962 46,928 0,854 0,256 56,667 3 701,880 3844
elektrina - 30% účinnosť elektrárne 123,20 156,42 2,848 0,854 188,89   472
hnedé uhlie triedené 55,585 8,771 130,99 29,273 24,262 3 849,955 4099
čierne uhlie 21,072 2,563 76,885 17,086 14,170 4 009,421 4141
vykurovací koks 16,744 2,369 70,962 15,776 16,174 4 783,968 4906
ĽVO 38,955 9,967 0,570 0,399 2,073 2 710,915 2763
veľmi ĽVO 9,967 4,875 0,695 0,399 1,390 2 562,840 2580
drevo 2,927 8,771 2,927 2,927 36,563 3 439,901 3494
zemný plyn 0,980 39,866 13,668 0,157 0,024 2 300,861 2356

Zdroj: Ľudovít Bugár, Quantum plus, s.r.o. Malotejedská 530/1, 929 01 Dunajská Streda, www.ecolector.sk