KR Projekt

KR Projekt

V RÁMCI PROJEKTU IMPLEMENTOVANÉHO ZO ZDROJOV PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MAĎARSKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 S NÁZVOM „ZRIADENIE MULTIFUNKČNÝCH VEREJNÝCH CENTIER V MR KLÁTOVSKÉ RAMENO A TÉT PREZENTUJÚCICH VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA TÝCHTO ÚZEMIACH“ SA NA NAŠOM ÚZEMÍ USKUTOČNILA MONTÁŽ SOLÁRNYCH SYSTÉMOV – SLNEČNÝCH KOLEKTOROV NA 26-TICH VEREJNÝCH BUDOVÁCH, A TO KONKRÉTNE NA:

 • základných školách v obciach Malé Dvorníky, Topoľníky, Trhová Hradská, Vrakúň, Jahodná a Kútniky
 • materských školách v obciach Malé Dvorníky, Topoľníky, Ohrady, Horné Mýto, Trhová Hradská, Vrakúň, Jahodná
 • športovom zariadení v Topoľníkoch (objekt športovej haly)
 • objektoch pri futbalových štadiónoch obcí Malé Dvorníky, Topoľníky, Ohrady, Veľké Dvorníky, Trhová Hradská, Vrakúň a Kútniky (prezliekarne, sociálne zariadenia...)
 • kostole v obci Malé Dvorníky
 • kultúrnych a obecných domoch v obciach Malé Dvorníky, Ohrady, Dunajský Klátov a Vrakúň.

O účinnosti prevádzky týchto verejných budov pri využívaní slnečných kolektorov a vo všeobecnosti o ohľaduplnosti aktivít nášho mikroregiónu k životnému prostrediu informujeme širokú verejnosť prostredníctvom novozriadeného multifunkčného centra.

Sídlo Multifunkčného
verejného centra:

Malá ul. č. 256/6
929 01 Malé Dvorníky
Otváracie hodiny:
pondelok – piatok od 9.00 hod. do 16.00 hod.,
v prípade vopred ohlásených skupinových
návštev aj cez víkendy.

Jeho úlohou je a bude aj v budúcnosti prezentácia výsledkov využívania obnoviteľných zdrojov energie na našom území, pravidelný monitoring výsledkov tohto projektu v riešenom slovensko – maďarskom prihraničnom území a v neposlednom rade realizácia vzdelávacích a výchovných aktivít v oblasti životného prostredia a prírody.

NÁVŠTEVU NÁŠHO MULTIFUNKČNÉHO VEREJNÉHO CENTRA ODPORÚČAME KOMBINOVAŤ S NÁVŠTEVOU MIKROREGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO A ŠKOLIACEHO CENTRA NACHÁDZAJÚCEHO SA V TEJ ISTEJ BUDOVE. TOTO CENTRUM PONÚKA MOŽNOSTI MIMOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA DETÍ MŠ A ZŠ A JE VYBAVENÉ VÝSTAVNOU MIESTNOSŤOU – STÁLA VÝSTAVA FLÓRY A FAUNY KLÁTOVSKÉHO RAMENA, ŠKOLIACOU MIESTNOSŤOU A V NEPOSLEDNOM RADE REMESELNOU DIELŇOU.

KOMU JE A BOL PROJEKT URČENÝ?

Cieľovou skupinou, t. j. užívateľmi výsledkov nášho spoločného projektu je a bude široká verejnosť, a to:

 • obyvateľstvo Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség v počte cca 16,5 tis. obyv.
 • obyvateľstvo Mikroregiónu Tét v počte cca 20 tis. Obyv.
 • návštevníci mikroregiónov – ročne cca 75 tisíc návštevníkov

Táto cieľová skupina je užívateľom prínosov projektu, ktoré spočívajú:

 • v skvalitnenej infraštruktúre verejne prístupných budov – lepšie vykúrené budovy, budovy disponujúce teplou vodou ...
 • v skvalitňovaní životného prostredia s dôrazom na ovzdušie (znížená spotreby plynu a tým nižší podiel do ovzdušia vypúšťaných znečisťujúcich látok)