Klátovské rameno

Klátovské rameno

Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség bolo založené koncom roku 2004 s cieľom spolupráce 8 susediacich obcí tak v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ako aj v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, či ochrany životného prostredia.

Sídlom združenia je obec Malé Dvorníky, štatutárnym zástupcom – predsedom združenia je Ing. Zoltán Marczell. Združenie je predstaviteľom verejného sektora a bolo založené podľa z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Nakoľko bolo hneď od svojho založenia aktívne, pozitívne výsledky spoločnej práce jeho členov sa dostavili už v prvých rokoch fungovania. O prijatie za členov združenia v roku 2008 preto požiadali aj ďalšie obce, čím sa členská základňa inštitúcie rozrástla na 11 obcí, a to obce: Malé Dvorníky, Veľké Dvorníky, Topoľníky, Trhová Hradská, Ohrady, Jahodná, Horné Mýto, Dunajský Klátov, Povoda, Vrakúň a Kútniky.

MIKROREGIÓN TEDA SPÁJA DO JEDNÉHO CELKU CCA 15 TISÍC OBYVATEĽOV ŽIJÚCICH POZDĹŽ KLÁTOVSKÉHO RAMENA – JEDNÉHO Z NAJKRAJŠÍCH A NAJZAUJÍMAVEJŠÍCH ČASTÍ ŽITNÉHO OSTROVA.

Dunajský KlátovDunajský Klátov
Na hornom úseku Klátovského ramena, učupená v jednej z jeho malebných zákrut, ukrýva sa dedinka Dunajský Klátov. Prvá zmienka o nej pochádza z roku 1392, kedy bola známa ako Thekues. Tento názov pravdepodobne pochádza z maďarského slova tőke, ktoré má viac významov, okrem iných napríklad klát, lodný kýl, koreň viniči či dokonca suma peňazí, kapitál...Ťažko preto určiť, z čoho pôvodné pomenovanie vychádzalo. Nech už to bolo akokoľvek, isté je, že sa zachovalo aj v súčasnom maďarskom názve obce - Dunatőké

Horné MýtoHorné Mýto
V malebnom prostredí Žitného ostrova medzi Malým Dunajom a Klátovským ramenom leží obec Horné Mýto. Hoci je presný dátum jej vzniku nejasný, pretože sa nenachádza ani v súpisoch strážnych miest, o jej existencii sa prvýkrát dozvedáme v súpise vyberača pápežského desiatku z roku 1268, kde zapísaná ako Wamus. Teto názov je odvodeninou z maďarského slova označujúceho mýtne miesto.

Jahodná
Pri severovýchodnej hranici okresu Dunajská Streda, necelých 10 km od okresného mesta, sa nachádza obec Jahodná. Väčšia časť obce leží na ľavom brehu Malého Dunaja, no keďže aj na pravom brehu je jeden rad domov, dalo by sa povedať, že rieka cez ňu preteká. Súčasťou chotára obce je niekoľko malých majerov.

Malé DvorníkyMalé Dvorníky
Necelé 2 km od poľnohospodárskeho mesta Dunajská Streda sa nachádza obec Malé Dvorníky. Spísy uložené v budapeštianskom archíve dokladujú, že už v roku 1252 bola známa ako osadlosť dvoranov slúžiacich na Bratislavskom hrade. Prvé písomné zmienky o obci však údajne pochádzajú už z roku 1138. Od roku 1356 sa obec v písomnostiach objavuje ako sľahtická osada už pod svojim dnešným názvom Oduor(dvor).

OhradyOhrady
Približne 6 km od miesta, kde dnes leží Dunajská Streda, sa pred tisícročím rozhodli usadiť príslušníci maďarského kmeňa Kürt. Názov osídlenia, ktoré obývali, bol po prvýkrát zaznamenaný v listine z roku 1252 vo forme Kurth, v inej listine z roku 1277 sa spomína v spojení Kuurth capituli Posoniensis, ale jestvuje aj zmienka o obci Kywrth datovaná do roku 1138. Písomnosti ďalej dokladujú, že v roku 1390 sa používal názov Kiwrt, o 9 rokov neskôr mal názov podobu Kyrth. V Pazmányho súpise je názov obce zapísaný ako Egyházkürt.

TopoľníkyTopoľníky
Neďaleko sútoku Klátovského ramena a Malého Dunaja v severovýchodnej časti Žitného ostrova leží obec Topoľníky.Nenachádzala sa však vždy na svojom súčasnom mieste. Údajne ju založili na brehu Malého Dunaja, no často ju sužovali povodne a keď bola pri vpáde tureckých vojsk vypálená do tla, Topoľníčania sa rozhodli usídliť na novom mieste. Pôvodné miesto je v maďarčine dodnes označované chotárnym názvom Faluhely (miesto obce). V najstaršej písomnej správe o obci, ktorá pochádza z roku 1113, sa uvádza názov Narias.

Trhová HradskáTrhová Hradská
Na pravom brehu Klátovského ramena v dolnej časti jeho toku leží obec Trhová Hradská. Názov obce napovedá, že cez ňu prechádzala trhová cesta.Historici ju zaraďujú medzi dôležité strediská Bratislavskej župy. V stredoveku mala štatút poľného mesta s trhovým právom - a práve dobytčie trhy, ktoré navštevovali gazdovia zo širokého okolia, významne prispievali k jej rozvoju.

Veľké DvorníkyVeľké Dvorníky
Ak sa niekto opýta, kde sa nachádza obec Veľké Dvorníky, nie je ťažké odpovedať mu: hneď vedľa Dunajskej Stredy, sotva 2 km východne. Názov obce sa prvýkrát objavuje v listine z roku 1252 v tvare Vduarnok. V roku 1346 bola obec známa ako Nogwduornuk. V roku 1786 ako Nagy-Udvarnok a od roku 1927 nesie názov Veľké Dvorníky.

AKTIVITY ZAMERANÉ NA ROZVOJ MIKROREGIÓNU

MR Klátovské rameno nepretržite vyvíja snahu o získanie zdrojov na vyfinancovanie svojich zámerov v environmentálnej oblasti. Tieto spočívajú hlavne v zlepšení a rozvoji infraštruktúry na ochranu ovzdušia, infraštruktúry odpadového hospodárstva, infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd atď.

Prostredníctvom hmatateľných výstupov,  ale aj dlhodobých pozitívnych výsledkov našej práce chceme:

  • prispieť k zachovaniu Národnej prírodnej rezervácie Klátovské rameno pre ďalšie generácie
  • k zabezpečeniu kvalitných životných podmienok pre tu žijúce obyvateľstvo
  • k vytvoreniu vhodných podmienok pre ďalší rozvoj tohto územia
  • a v neposlednom rade k zatraktívneniu tohto územia pre jeho návštevníkov 

Medzi úspešne implementované projekty realizované na strane Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség môžeme zaradiť okrem iného:

  • obstaranie drviča, ktorý členovia mikroregiónu využívajú pri odstraňovaní nadbytočného krovia a konárov, s následným využitím drevnej drte pri úprave a skrášľovaní obecných verejných priestranstiev či parkov (zdroj: Envirofond, rok 2004) + foto
  • nákup zametacej techniky na ochranu životného priestoru obyvateľov obcí na území Klátovského ramena (zdroj Envirofond, čas implementácie projektu – rok 2011). Zrealizovaním projektu sa v značnej miere skvalitnilo ovzdušie a čistota životného priestoru našich obyvateľov. + foto
  • realizácia projektu s názvom „Spoločné cezhraničné iniciatívy za zachovanie prírodných vzácností a prírodného prostredia okolo Dunaja“ v spolupráci obce Malé Dvorníky, Národného parku Fertő Hanság a Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség (zdroj Program cezhraničnej spolupráce HUSK 2007 – 2013, čas implementácie projektu – roky 2010 až 2011). V rámci tohto projektu došlo v obci Malé Dvorníky k sprevádzkovaniu Mikroregionálneho informačného a školiaceho centra vytvárajúceho priestor a poskytujúceho podmienky pre ďalšie vzdelávanie o účinkoch ochrany životného prostredia a prírody nad rámec klasického školského systému. Okrem toho došlo k zmapovaniu chráneného územia Žitného ostrova a prihraničného Szigetközu a Hanságu (4-jazyčná mapa ochrany prírody územia Hanság-Szigetköz-Žitný ostrov (HU/SK/EN/DE)), k príprave dvojjazyčných školiacich materiálov - tematických programových brožúrok na prezentáciu živočíšnej ríše a prírodných hodnôt oblasti Hanság – Szigetköz – Žitný ostrov, k realizácii cezhraničných školiacich aktivít pre pedagógov pôsobiacich v mikroregióne a následne k uskutočneniu výmenných programov pre deti navštevujúce ZŠ z riešeného prihraničného územia. + foto
  • odstraňovanie časti stromov  padnutých do prúdnice koryta NPR Klátovské rameno v úseku Dunajský Klátov, mlyn - Dolné Topoľníky, sútok s Malým Dunajom (zdroj Envirofond, čas implementácie projektu – rok 2012). Riešeným územím projektu je Národná prírodná rezervácia Klátovské rameno, pre ktoré platí 5. stupeň ochrany a vzťahujú sa naň ustanovenia § 16 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Projekt sleduje podporu a ozdravenie vodných biotopov, spomalenie procesu zazemňovania a degradácie vodných biotopov, zmiernenie rizika negatívnych dopadov počas povodní  a   zlepšenie vodnej dynamiky  toku Klátovského ramena. + foto