Slnko je život

Slnko je život

Srdečne Vás vítame na spoločnej webovej stránke Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség a Mikroregiónu Tét (Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása).
Našim cieľom je prezentovať pozitívne výsledky využívania obnoviteľných zdrojov energie na našich územiach, v prvom rade pozitívne výsledky nášho spoločného projektu úspešne implementovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 s názvom „Zriadenie multifunkčných verejných centier v MR Klátovské rameno a Tét prezentujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov energie na týchto územiach“.
Jedným z prioritných cieľov oboch našich združení je zveľaďovať a rozvíjať infraštruktúru svojho územia so zámerom skvalitňovať životné podmienky tu žijúceho obyvateľstva, berúc však pri tom ohľad na ochranu životného prostredia a zachovanie prírodných krás.
Náš spoločný projekt sa zrodil tiež v duchu tejto myšlienky.
JEHO HLAVNÝM CIEĽOM BOLO, JE A BUDE AJ NAĎALEJ:

  • spoločná ochrana prírodného a životného prostredia prihraničných oblastí
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie – v prípade tohto projektu ide o využívanie slnečných kolektorov s cieľom ochrany životného prostredia, úspor energie a nákladov
  • a v neposlednom rade prezentácia pozitívnych výsledkov environmentálneho prístupu a správania sa mikroregiónov prostredníctvom multifunkčných verejných centier

S cieľom úspešnej implementácie projektu boli v období októbra 2010 až októbra 2012 úspešne zrealizované na oboch stranách hranice nasledovné aktivity:

  • Výber dodávateľov tovarov, prác a služieb
  • Úvodná konferencia s tlačovou konferenciou
  • Montáž solárnych systémov na konkrétne, presne špecifikované budovy a ich uvedenie do prevádzky
  • Zriadenie multifunkčných verejných centier prezentujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov energie v sídlach oboch partnerov
  • Prevádzkovanie multifunkčných verejných centier
  • Záverečná konferencia s tlačovou konferenciou, ostatné formy propagácie projektu

Výstupy projektu výrazne prispeli k skvalitneniu služieb verejne prístupnej infraštruktúry na oboch stranách hranice (výchovno-vzdelávacích inštitúcií, kultúrnych či športových zariadení a pod.), k úsporám energie a nákladov vynakladaných obcami v súvislosti s ich prevádzkou a v neposlednom rade k ochrane životného prostredia a prírody.
 
ZROD PROJEKTU
Projektový zámer s názvom „Zriadenie multifunkčných verejných centier v mikroregiónoch Klátovské rameno (SR) a Tét (MR) prezentujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov energie na týchto územiach“ sa zrodil ešte v roku 2008, a v rámci aktuálnej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (ďalej len „Program“), prioritná os 2 Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť, opatrenie 2.1.1 Vodné a odpadové hospodárstvo a obnoviteľné zdroje energie bol v decembri 2008 podaný v rámci dvojkolovej výzvy. Naša projektová žiadosť bola v 1. kole hodnotenia komisie úspešná. Preto sme v práci pokračovali. V rámci ďalšej výzvy Programu sme náš projektový zámer – tentoraz už podrobne rozpracovaný už aj na úrovni projektových dokumentácií opätovne podali v októbri 2009. Našej žiadosti o nenávratné finančné zdroje riadiaci orgán vyhovel, zmluva bola podpísaná v novembri 2010.
Celkový rozpočet projektu predstavoval sumu 709 614,55 Eur, z toho 85 % činia zdroje EÚ vo výške 603 172,35 Eur, 10 % zdroje štátneho rozpočtu SR a MR a 5 % vlastné zdroje partnerov.
Rozpočet Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség určený na dosiahnutie výsledkov projektu činil 397 736,88 Eur a rozpočet Mikroregiónu Tét (Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása) sumu 311 877,67 Eur
 
DôVODY PRE SPOLOČNÝ PROJEKT
Obe združenia boli založené s cieľom zabezpečiť pre svojich členov okrem iného nasledovné skutočnosti: spoluprácu v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v oblasti cestovného ruchu, realizáciu rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie, spoluprácu s obyvateľstvom, najmä s mládežou k výchove zachovávaniu tradícií, zvyklostí a všeobecných ľudských hodnôt, za účelom získavania domácich a zahraničných grantov na účely podporujúce splnenie cieľov združenia, zviditeľnenie regiónu pre potenciálnych návštevníkov a investorov, spoluprácu so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečení regionálneho rozvoja, rozvíjanie mikroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, spoluprácu so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi, vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz a v neposlednom rade spoločné využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Pre spoločný projekt sa cezhraniční partneri (mikroregióny) rozhodli z dôvodu spoločných záujmov a cieľov v oblasti ochrany ŽP, využívania obnoviteľných zdrojov energií a tým získania energetických úspor na mikroregionálnej úrovni. Oba mikroregióny a aj ich členovia – samosprávy majú bohaté skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných zo zdrojov EU. Za posledných pár rokov úspešne implementovali okrem iného aj niekoľko cezhraničných projektov, napr. zo zdrojov programu PHARE CBC alebo INTERREG IIIA. 

Budujeme partnerstvá

Partnership building
Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - Slovenská republika
2007 - 2013
www.husk-cbc.eu

Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.hungary-slovakia-cbc.eu

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.